Borçlu Olanlara Mahkeme Kararı Çıkıyor

Borçlu Olanlara Mahkeme Kararı Çıkıyor

İlamlı ve İlamsız İcra Nedir?

İlamsız icra takibi konusu bu aşamalarda sadece para ve teminattan oluşan alacakları kapıyor. Buna göre ise ilamsız icra takibi mahkeme tarafından verilen bir hükmü içeren ilam niteliklerinde ki bir belgeye dayanmayan icra takiplerine denilmektedir. Aynı zamanda ilamsız icra takibi herhangi bir mahkeme kararlarında, ilama veya belgelere ihtiyaç duymadan açılabilmektedir. İlamsız olarak icra takiplerinde de borçlu kişilere değil bu noktada ödeme emri gönderilmektedir. Bunlara göre icra iflas kanunlarının 42. Maddelerine göre ilamsız icra takiplerinde takip, borçlu olan kişilere gönderilerek talepler başlar ve bu durumlara göre de haciz yolları ile rehinlerin paraya çevrilmesi ile veya iflas yolu ile devam etmektedir. Bu durumlarda uluslararası antlaşmalar saklı kalmak kaydı ile yabancı devletler aleyhine ilamlı olarak icra takipleri açılabilir iken bu sayede ilamsız icra takipleri başlatmak mümkün olmamaktadır.

Haciz İşlemi İptali Artık Çok Zor

İlamlı icra ise, alacaklı borçlusuna karşı olarak önce dava açıp alacaklı olduğunu mahkeme kararı ile kesinleştirmiştir ve buna göre de mahkeme hükümlerini yani ilamı icra takiplerine konu etmektedir. Bu noktada alacaklı olan kişilerin borçlulardan olan her türlü alacakları mahkeme kararları ile hüküm altına almış olacaklar. Alacak bu sayede bir para alacakları olabileceği gibi paradan başka şeylerde bu noktada alınabilmektedir. Örnek verilmesi gerekirse eğer, menkul bir malın teslimi veya aile hukukundan doğan bir borç olan çocuk teslimleri de ilamın konusunu teşkil edebilmektedir. Kambiyo senetlerine mahsus olarak takip yolları nedir; bir kambiyo senetlerine dayalı olarak alacakların tahsili için de başvurulan takip yollarıdır. Buna göre de kambiyo senetleri bono, çek ve aynı zamanda da poliçelerdir. Alacaklarınızı güvence altına alabilmek için eğer ki borçlunuzdan bir kambiyo senedi almışsanız eğer bu yola başvurabilirsiniz. Eğer ki bu takip yoluna başvurduğunuzda icra müdürü borçluya ödeme emri gönderilecektir. Aynı zamanda kambiyo senetlerine mahsus olarak haciz yoluyla yapılan takiplerde borçlunun direk olarak icra müdürlüğünden takibe itirazı mümkün olmamaktadır. Buna göre borca takibe itiraz için icra mahkemesine başvurmak zorunda bazı durumlarda kalınmaktadır.

www.icraturk.com